Voorwaarden

Artikel 1 – Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.
2. Certificaat: een schriftelijke verklaring van Tattoo Laser Academie, bedoeld als bewijsstuk voor de succesvolle afronding van de genoten Opleiding.
3. Cursist: de persoon die deelneemt aan een Cursus of Opleiding van Tattoo Laser Academie.
4. Cursusgeld: de prijs voor een Cursus of Opleiding
5. Inschrijving: officiële aanmelding voor een Opleiding bij Tattoo Laser Academie overeenkomstig artikel 9 lid 1.
7. Instantie: een instelling die de Cursist of Deelnemer inschrijft en het lesgeld betaalt.
8. Tattoo Laser Academie: is onderdeel van de besloten vennootschap Tattoo No More B.V. gevestigd te Rotterdam, KvK-nummer 24183409
9. Tattoo Laser Academie Examen: een examen dat door Tattoo Laser Academie wordt afgenomen en – indien van toepassing – onderdeel is van de betreffende Opleiding.
10. Onderwijsmateriaal: opleidings-, les- of instructiemateriaal, documentatie of enig ander materiaal in welke vorm dan ook, dat wordt gebruikt als onderdeel van de Opleiding.
11. Opleiding: een door Tattoo Laser Academie verzorgde, opleiding, training, her- of bijscholing, cursus, studie- of themadag, workshop dan wel enige andere vorm van opleiding. Een Opleiding kan onderverdeeld zijn in één of meerdere module(s) en kan verspreid zijn over meerdere lesdagen of weken, afhankelijk van de aard van de opleiding.
12. Opleidingsduur: totaal aantal lesdagen.
13. Opleidingsinformatie: informatie betreffende de Opleiding die voor de Cursist of deelnemer benodigd is om goed voorbereid te zijn voor de (eerste) lesdag.
14. Opleidingsovereenkomst: een overeenkomst van opdracht, waaronder een Overeenkomst op Afstand, tussen Tattoo Laser Academie en een Cursist met betrekking tot het verzorgen van een Opleiding door Tattoo Laser Academie.
15. Overeenkomst op Afstand: een Opleidingsovereenkomst die zodanig tot stand is gekomen dat uitsluitend gebruik is gemaakt van een of meer technieken voor communicatie op afstand in de zin van art. 6:230g sub e Burgerlijk Wetboek, zoals elektronische communicatie (e-mail).
16. Startdatum: de datum van de eerste lesdag.
17. Website: www.tattoolaseracademie.nl

Artikel 2 – Totstandkoming Opleidingsovereenkomst
1. De Opleidingsovereenkomst tussen Tattoo Laser Academie en de cursist komt tot stand door ontvangst van het inschrijfformulier door Tattoo Laser Academie via de website, e-mail. Ook wanneer niet aan de toelatingseisen is voldaan, komt de Opleidingsovereenkomst tot stand.
2. Na de totstandkoming van de Opleidingsovereenkomst en ontvangst van de bijbehorende (aan)betaling van het Cursusgeld ontvangt de cursist een bevestiging van de inschrijving op het opgegeven e-mailadres.

Artikel 3 – Wijziging en annulering van de Opleidingsovereenkomst door Tattoo Laser Academie
1. Tattoo Laser Academie heeft het recht het tijdstip, de locatie of het lesprogramma van een Opleiding of opleidingsmodule te wijzigen wegens te weinig aanmeldingen of het uitvallen van een docent, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schade aan de cursist. De Cursist is niet gerechtigd om de opleiding (kosteloos) te annuleren en/of te ontbinden om deze reden. In dit geval is artikel 9 van toepassing.
2. In geval er onvoldoende aanmeldingen zijn voor een Opleiding of ingeval van overmacht is Tattoo Laser Academie gerechtigd om de Opleiding te annuleren, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schade aan de cursist. Het reeds betaalde cursusgeld zal aan de cursist worden gerestitueerd.

Artikel 4 -Prijs
1. De kosten van de Cursussen en Opleiding staan vermeld op de Website.
2. Alle door Tattoo Laser Academie genoemde bedragen (cursus- en/of opleidingsgeld) zijn excl btw.

Artikel 5 – Betaling
1. De Cursist dient bij een inschrijving via de Website het volledige Cursusgeld dan wel een aanbetaling – gelijktijdig met de (digitale) inschrijving – te voldoen via iDEAL.
2. en wel als volgt:
a. Het volledige cursusgeld (lesgeld) voor opleidingen/ cursussen die door Tattoo Laser Academie dient in een keer te worden voldaan
2. Aanbetaling per bankoverschrijving is alleen toegestaan indien aanbetaling per iDEAL direct bij inschrijving niet mogelijk is. Het aanbetalingsbedrag mag in dat geval worden overgemaakt naar rekeningnummer (IBAN): NL90RABO 0301120870 ten name van Tattoo Laser Academie B.V. te Rotterdam onder vermelding van de volledige gegevens van de Cursist en de Opleiding.
3. De Cursist kan geen enkel recht ontlenen aangaande de inschrijving indien de (aan)betaling niet (tijdig) heeft plaatsgevonden.
4. Indien de opleiding binnen twee (2) werkdagen na de vervaldatum aanvangt, is betaling van het resterende bedrag uitsluitend mogelijk op locatie (pin of contant), vóór aanvang van de Lesdag. Overschrijving per bank is ook mogelijk. In dit geval moet er een betaalbewijs worden getoond.
5. Indien het cursusgeld niet, niet tijdig of niet volledig wordt voldaan is Tattoo Laser Academie gerechtigd boven het verschuldigd cursusgeld, ook de wettelijke rente, (buitengerechtelijke) incassokosten en administratiekosten aan de cursist in rekening te brengen.

Artikel 6 – Niet-tijdige betaling
Je bent in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. Tattoo Laser Academie zendt na het verstrijken van die datum een kosteloze betalingsherinnering en geeft de cursist de gelegenheid binnen 14 dagen, na ontvangst van deze betalingsherinnering alsnog te betalen.
a) Indien de Cursist niet tijdig aan de betalingsverplichting(en) voldoet, stuurt Tattoo Laser Academie een herinnering. De Cursist krijgt alsnog 14 dagen de tijd om te betalen.

Artikel 7 – Planning en Opleidingsinformatie
1. De datum waarop de Opleidingsovereenkomst tot stand is gekomen, de opgegeven beschikbaarheid van de Cursist en het totaal aantal inschrijvingen voor dezelfde Opleiding zijn allen bepalend voor de Startdatum van de Opleiding. Van de cursist wordt ter zake enige flexibiliteit verwacht.
2. Tattoo Laser Academie plant de Cursist in en houdt hierbij zoveel mogelijk rekening met de opgegeven beschikbaarheid zoals aangegeven bij de inschrijving. Indien moet worden afgeweken van de opgegeven beschikbaarheid van de Cursist, wordt de Cursist zonder voorafgaand overleg op een andere dag ingepland.
3. Tattoo Laser Academie is gerechtigd om een reeds ingeplande Cursist maximaal drie (3) keer een andere Startdatum aan te bieden wegens onvoorziene omstandigheden en/of overmacht, zonder dat de cursist gerechtigd is de Opleidingsovereenkomst te annuleren of te ontbinden. De cursist maakt dan evenmin aanspraak op vergoeding van enige schade. Na drie (3) keer verplaatsen van de Startdatum vanuit Tattoo Laser Academie krijgt Cursist de optie tot annuleren en restitutie van reeds betaalde gelden aan Tattoo Laser Academie.
4. Wanneer de opleiding wegens te weinig deelnemers niet door kan gaan, zal Tattoo Laser Academie de Cursist tijdig (binnen veertien (14) dagen voor aanvang van de originele startdatum) op de hoogte stellen. Zonder tegenbericht van Tattoo Laser Academie vanaf veertien (14) dagen voorafgaand aan de startdatum, zal de opleiding definitief van start gaan.

Artikel 8 – Opleiding
1. Tattoo Laser Academie informeert de Cursist binnen 14 dagen over de Startdatum in de Bevestiging van Startdatum met Opleidingsinformatie.
2. De Cursist dient tenminste 15 minuten voor aanvang van de Opleiding aanwezig te zijn. Indien de Cursist later aanvangt, is Tattoo Laser Academie gerechtigd om deelname van de cursist aan de Lesdag te weigeren. Weigering van een Lesdag of dagdeel geeft geen recht op gedeeltelijke of gehele terugbetaling van het cursusgeld.
3. Bij ziekte en/of verhindering van de Cursist dient Tattoo Laser Academie zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk voor aanvang van de Lesdag schriftelijk hiervan in kennis gesteld te worden. Zie artikel 9 van de Algemene Voorwaarden voor de geldende regels en kosten omtrent afwezigheid.
4. Bij verzuim van deelname aan een Lesdag of dagdeel wordt geen cursusgeld, of delen ervan, gerestitueerd.
5. Bij ziekte en/of verhindering van een docent zal Tattoo Laser Academie – voor zover mogelijk – voor gelijkwaardige vervanging zorgdragen. Indien vervanging niet mogelijk blijkt te zijn, zal Tattoo Laser Academie de Cursist zo spoedig mogelijk hiervan in kennis stellen en met een voorstel voor alternatieve data komen waarop de betreffende Opleiding alsnog zal plaatsvinden. In deze gevallen heeft de cursist geen recht op vergoeding van schade of terugbetaling van het cursusgeld, doch heeft de cursist het recht om de Opleiding of de Les op een later tijdstip te volgen.
6. Een Cursist kan niet kosteloos een Opleiding of een examen annuleren vanwege de uitval van een docent, of de overeenkomst tussentijds beëindigen vanwege de uitval van een docent.
7. Wijziging Lesdagen: Tattoo Laser Academie is gerechtigd de inhoud van de Lesdagen wegens organisatorische redenen te wijzigen. De Cursist wordt indien noodzakelijk hiervan tijdig op de hoogte gesteld. Tattoo Laser Academie heeft het recht wegens dringende organisatorische omstandigheden (tussentijds) de opleidingsdata of -tijdstippen van de Lesdagen te wijzigen. Hierbij zal zoveel mogelijk rekening worden gehouden met belangen van de Cursist. In de situatie dat een Lesdag uitvalt, heeft Tattoo Laser Academie geen andere verplichtingen dan het (doen) organiseren van inhaal- c.q. vervangende Lesdagen.
9. Oefenmodellen: De Cursist kan verzocht worden zelf oefenmodellen mee te brengen. De Cursist is te allen tijde verantwoordelijk voor het organiseren van geschikte modellen en Tattoo Laser Academie kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor het ontbreken hiervan. Indien zonder goede opgaaf van reden geen model zelf is geregeld, kan Tattoo Laser Academie op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.

Artikel 9 – Certificering en Examen
1. Na succesvolle afronding van de Opleiding ontvangt de Cursist (afhankelijk van de Opleiding en inschrijving) een Certificaat of een Tattoo Laser Academie-Diploma. Indien het Certificaat of Tattoo Laser Academie-Diploma per post wordt verzonden, worden hier kosten voor in rekening gebracht. De kosten bedragen €17,50 bij een reguliere verzending en €27,50 bij een aangetekende verzending. Voor een Erkend Branchediploma dient de Cursist examen af te leggen bij een Extern Exameninstituut. Bijvoorbeeld bij TCI.
2. Tattoo Laser Academie-Examen:
• Beoordeling wordt gedaan door de Tattoo Laser Academie docenten. Het besluit van de Tattoo Laser Academie docenten is bindend en van dit besluit kan niet worden afgeweken.
• Bekendmaking van de uitslag van het Tattoo Laser Academie-Examen vindt uiterlijk veertien (14) dagen na volledige afronding van het Tattoo Laser Academie-Examen plaats.
• Tattoo Laser Academie verstrekt het Tattoo Laser Academie-Diploma van de Opleiding nadat (I) examen succesvol is afgerond en (II) de totale kosten voor de Opleiding door de Cursist aan Tattoo Laser Academie zijn voldaan. Tattoo Laser Academie verstrekt het certificaat of Tattoo Laser Academie-Diploma op naam van de persoon zoals vermeld op het aanmeldformulier. De aanpassing van een Tattoo Laser Academie-Diploma of certificaat kost 40 euro.
• Bij te weinig gevolgde uren komt de cursist niet in aanmerking voor het Certificaat of Tattoo Laser Academie-Diploma.
• Indien de Cursist zakt voor het examen zal hiervoor een herexamen worden ingezet, deze is geheel kosteloos. Mits de Cursist voldoende aanwezig is geweest en indien nodig voldoende modellen heeft meegebracht..
• Indien de Cursist zakt voor het herexamen is er geen mogelijkheid meer om deze nogmaals te herkansen. De Cursist dient zich opnieuw in te schrijven voor de opleiding. Tattoo Laser Academie geeft de Cursist 15% korting op de inschrijving van dezelfde opleiding. Inschrijving moet binnen een half jaar ontvangen zijn.
3. Lessen inhalen:
• Indien inhalen van een les gewenst is (door de cursist) dan bedragen de kosten een evenredig deel van de opleidingsbijdrage, met een minimum van € 75,00.
• Bij te weinig gevolgde uren komt de cursist niet in aanmerking voor het Tattoo Laser Academie-Diploma.

Artikel 10 – Annulering & (tussentijdse) beëindiging van de overeenkomst
1. De Cursist heeft gedurende veertien (14) kalenderdagen na het sluiten van een Overeenkomst op Afstand het recht de Opleidingsovereenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. In dit geval worden de opstartkosten á € 75,00 in rekening gebracht voor geleverde diensten. Dit is een kostendekkend bedrag conform de door ons gemaakte kostprijsberekening. Je krijgt het betaalde opleidingsgeld retour conform de, tot dat moment, niet geleverde prestatie.
2. Annulering van de Opleiding dient schriftelijk of per e-mail te geschieden.
3. Indien de Opleiding binnen veertien (14) kalenderdagen na het tot stand komen van de Opleidingsovereenkomst aanvangt, doet de Cursist afstand van het wettelijke herroepingsrecht van veertien (14) kalenderdagen.

Artikel 11 – Legitimatie
1. Bij inschrijving voor een Opleiding is de Cursist verplicht de correcte en volledige naam zoals vermeld op een geldig legitimatiebewijs op het inschrijfformulier te vermelden.

Artikel 12 – Intellectuele Eigendomsrechten
1. Alle intellectuele eigendomsrechten, inclusief het auteursrecht, die betrekking hebben op het door Tattoo Laser Academie verstrekte en samengestelde Onderwijsmateriaal (behoudens in de handel zijnde boeken) liggen bij Tattoo Laser Academie. Niets uit deze uitgaven mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming van Tattoo Laser Academie.

Artikel 13 – Aanvullende Bepalingen
1. Tattoo Laser Academie is gerechtigd om beeldmateriaal respectievelijk foto’s of korte filmopnamen, gemaakt tijdens een Opleiding, te gebruiken voor marketingdoeleinden, tenzij de Cursist of model vooraf expliciet kenbaar heeft gemaakt dat deze niet in het openbaar gebruikt mogen worden.
2. Tattoo Laser Academie is niet aansprakelijk voor drukfouten en/of foute publicaties op de website of drukmateriaal. Hieraan kunnen evenmin rechten worden ontleend.

Artikel 14 – oefenmodellen
1. Tattoo Laser Academie is niet verantwoordelijk te stellen voor de afspraak tussen de cursist en de persoon die zich beschikbaar stelt voor een behandeling tijdens de opleiding. De te behandelen persoon in kwestie dient te allen tijde contact op te nemen met de desbetreffende cursist.
2. Het model dient na binnenkomst plaats te nemen in de wachtruimte van Tattoo Laser Academie, totdat hij/zij wordt opgeroepen voor de behandeling.
3. Het model verklaart de behandeling(en) uit vrije wil te ondergaan.
4. Het model verklaart voorafgaand aan iedere behandeling geen gezondheidsklachten te hebben, niet bekend te zijn met medicatiegebruik, allergieën, of overgevoeligheidsreacties en niet zwanger te zijn. Indien een van bovenstaande punten wel van toepassing zijn, dan kan het model geweigerd worden deel te nemen aan de behandeling.
5. De cursist bepaalt in overleg met de docent welke behandelingen er worden uitgevoerd. Het model dient te allen tijde instructies op te volgen van de docent en cursist.
6. Bij verandering van contactgegevens is het model verplicht om dit door te geven aan Tattoo Laser Academie. Dit kan door te e-mailen naar info@tattoo-laser-academie.nl.
7. Wanneer het model niet verschijnt op de afspraak met de cursist, dan wordt het model zonder tegenbericht verwijderd van de modellenlijst.
8. Er is geen einddatum verbonden aan de inschrijving op de modellenlijst. Afmelden kan door te e-mailen naar info@tattoo-laser-academie.nl.
9. Tattoo Laser Academie is niet verantwoordelijk voor het aantal keren dat een model wordt opgeroepen.
10. Contact met modellen vindt uitsluitend plaats tussen cursisten en modellen. Tattoo Laser Academie onderhoudt op geen enkele wijze contact met de modellen, zij het per mail, telefonisch of middels andere communicatiemiddelen. Tevens wordt er door Tattoo Laser Academie niet gereageerd op communicatieverzoeken vanuit modellen.